KOMPLETNÍ PRAVIDLA LOSOVACÍ SOUTĚŽE

"Vyhrajte Ford Fairlane z roku 1968" dále jen („soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na informačních letáčcích a jiných materiálech určených spotřebitelům (dále také „pravidla“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků zveřejněných na těchto webových stránkách www.hollywooduscars.com 

Pořadatel a organizátor soutěže
 

1. Pořadatelem soutěže je: 

Hollywood US cars s.r.o.
IČ: 07864078
se sídlem Třída 1. máje 392, Holýšov 345 62
zapsaná v 37464 C, Krajský soud v Plzni (dále jen „pořadatel“) 

Organizátorem soutěže je: 

Hollywood US cars s.r.o.
IČ: 07864078
se sídlem Třída 1. máje 392, Holýšov 345 62
zapsaná v 37464 C, Krajský soud v Plzni  (dále jen „organizátor“) 

2. Termín a místo soutěže 

Soutěž bude probíhat v období od 15.7. 2022 11:00:00 hodin do 16.7. 2022 20:00:00 hodin (dále jen „doba konání“) na území České republiky v místě konání akce 3. Hollywood US cars - sraz aut (dále jen „místo konání“ soutěže). 

3. Účastník soutěže 

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel, starší 18 let, která se zúčastní místa konání soutěže a splní stanovená pravidla této soutěže (dále také „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele a organizátora soutěže, jakož i osoby blízké pořadateli a organizátorovi nebo ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „osoba blízká“). 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.

Účastník bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout v případě, že pořadatel či organizátor zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této soutěže ze strany takového účastníka nebo některého z účastníků či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému účastníkovi k účasti v soutěži, popř. zisku výhry v soutěži.

4. Princip a podmínky soutěže

Účast v soutěži je podmíněna nákupem soutěžního kupónu v hodnotě 300 Kč (padesátkorun českých) který bude možné zakoupit či vyměnit za platný VOUCHER pouze v časovém rozmezí od 15.7. 2022 11:00:00 hodin do 16.7. 2022 20:00:00 hodin a to pouze ve vyznačeném stánku Hollywood US cars nebo u hostesek Hollywood US cars, útržek z kupónu bude ihned po koupi a před zraky soutěžícího vhozen do jednoho ze tří boxů. Tyto boxy budou úředně zapečetěny pečetěmi z úřadu města Holýšov a to před začátkem soutěže.
    4. a
     V předprodeji lze zakoupit také VOUCHER ZA ZVÝHODNĚNOU CENU, tento voucher je v omezeném množství a je nutné jej během            akce vyměnit  za platný los. Výměnu provedete na stánku Hollywood US cars a to nejpozději 16.7. 2022 do 19:00 !!

 

5. Výhry v soutěži

Do soutěže jsou vloženy následující výhry (dále jen „výhra“)

Ford Fairlane z roku 1968 (VIN :    )

Losování bude probíhat pouze jednou a to 16.7. 2020 v 20:00:00 hod. Každý držitel vylosovaného kupónu je povinen se dostavit na pódium do 90 vteřin od výzvy moderátora, pokud se do této doby nedostaví kupón se stává neplatným a losuje se nový kupón.

Pořadatel, resp. organizátor se souhlasem pořadatele, si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastnících. 

V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené́ na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.